علیرضا عباسیانفر
رئیس هیئت مدیره
رضا عباسیان اردکانی
عضو هیئت مدیره
احمد جلالی
عضو هیئت مدیره
بهاره ابراهیمی
مدیرعامل